Algemene voorwaarden voor levering

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden voor levering zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, (na-)order en overeenkomst, al dan niet tot stand gekomen door tussenkomst van een agent, tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kamco Trading B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 73415456, handelend onder de namen Kamco Trading B.V., MOS-market outlet store en FOS-factory outlet store, FosAmsterdam en FosFashion (hierna te noemen: “Kamco Trading B.V.”), en Afnemer, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Kamco Trading B.V. en Afnemer.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Kamco Trading B.V., voor de uitvoering waarvan door Kamco Trading B.V. derden dienen te worden betrokken.
 3. Kamco Trading B.V. wijst de toepasselijkheid van eventuele inkoopen/of andere algemene voorwaarden van Afnemer uitdrukkelijk van de hand.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Kamco Trading B.V. en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 5. Kamco Trading B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een voorgenomen wijziging wordt bekend gemaakt op de website van Kamco Trading B.V. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Kamco Trading B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte en/of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Door Afnemer kunnen geen rechten worden ontleend aan offertes en aanbiedingen. Een offerte en/of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte en/of aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 2. Kamco Trading B.V. kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Orders

 1. De overeenkomst tussen Kamco Trading B.V. en Afnemer, al dan niet door tussenkomst van een handelsagent, komt tot stand door plaatsing van een order bij Kamco Trading B.V. door Afnemer. Elke tussen Kamco Trading B.V. en Afnemer gesloten overeenkomst is voor partijen volledig bindend. Indien de order door Afnemer na tot standkoming van de overeenkomst wordt geannuleerd, is Kamco Trading B.V. gerechtigd de door haar werkelijk geleden schade te vorderen.
 2. De inhoud van de overeenkomst is de inhoud van de order die Afnemer aan Kamco Trading B.V. mondeling of schriftelijk heeft gegeven, tenzij Kamco Trading B.V. een schriftelijke orderbevestiging aan Afnemer stuurt. In dat geval is de inhoud van de overeenkomst gelijk aan de inhoud van de orderbevestiging.
 3. Kamco Trading B.V. is gerechtigd wijzigingen in de order van Afnemer aan te brengen indien Kamco Trading B.V. dit redelijkerwijs noodzakelijk acht zonder dat Afnemer aanspraak kan ontlenen aan deze wijziging.
 4. In het geval Kamco Trading B.V. een schriftelijke orderbevestiging aan Afnemer stuurt die op enig onderdeel van de order afwijkt, is Kamco Trading B.V. niet verplicht Afnemer te attenderen op die afwijking. Het is aan Afnemer om binnen acht (8) dagen na ontvangst van de orderbevestiging Kamco Trading B.V. schriftelijk te laten weten de inhoud van de orderbevestiging af te wijzen en niet akkoord te zijn met de afwijking, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de orderbevestiging.
 5. Afnemer kan na-orders plaatsen via een handelsagent van Kamco Trading B.V., per telefoon (06-54218444), e-mail (kamcotrading@hotmail.com) of WhatsApp (06-54218444). Een na-order is pas definitief op het moment dat Kamco Trading B.V. een schriftelijke orderbevestiging heeft verstuurd aan Afnemer.